RODO

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  „ELPOL” Rafał Kosiedowski z siedzibą Kwiatowa 21, 83-251 Pinczyn. 

Cele i podstawy przetwarzania 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji,  

  2. W przypadku, gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej zgody, w celu przedstawienia naszej oferty w celu zawarcia umowy, 

 

Odbiorcy danych 

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych w tym obsługa IT, dostawcy usług księgowych, doradczych oraz prawnych.  

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży została zawarta, dane zostaną usunięte. 

 

Pani/Pana prawa 

Przysługuje Pani/Panu: 

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

  2. prawo do sprostowania swoich danych, 

  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych, 

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

  6. prawo do przenoszenia danych, 

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej zawarcie lub należyte wykonanie. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.